The scope of work and services

About Ayandeszan

شرکت میثاق جاوید آینده‌سازان در بهار سال1395 و با ایده محوری «طراحی سرگرمی‌های تربیتی و آموزشی با رویکرد گفتمان انقلاب اسلامی» توسط جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم تربیتی و اقتصاد تاسیس گردید. این شرکت در پایان سال 95 موفق به پذیرش در دورۀ رشد مرکز رشد فناوری های فرهنگی پارک علم و فناوری خراسان و کسب مجوز فناور گردید و در مدت کم فعالیت خود تا به امروز توانسته است به توفیقاتی در حوزه های مختلف سرگرمی بصورت تولید محصول، ارائه خدمت، مشاوره و... دست یابد.

Board of Directors and Board of Thought

Mostafa Ansari Zadeh

CEO and member of board of directors

Ali Noferesty

Sales Director and Chairman of the Board

Morteza Khaleghian

Financial Director and Board Member

Portfolio

Contact with Ayandesazan